KONKURRENSANALYS

SAMMANFATTNING KONKURRENSANALYS
Syftet med denna uppsats har varit att beskriva hur möbelföretagarna i Luleå upplever konkurrensen på orten. Vi har presenterat och använt oss av olika teoretiska modeller som behandlar konkurrens och hur man analyserar och tolkar en marknad. Dessutom har vi tagit hjälp av teorier för att identifiera vad som karakteriserar konkurrensklimatet och vad som styr och påverkar det.

Du använde troligen något av dessa sökord för att hitta till den här sidan om Marknadsanalys:

Marknadsanalys, PEST, makrovariabler, Porter, SWOT, etablera företag, företagsetablering, analysera marknaden, företagsvärdering, företagsanalys, FEK, Företagsekonomi, Konkurrensintensitet, Konkurrensanalys, Målgruppsanalys, strategisk analysmodell, Marknadsanalys, Omvärldsanalys, STEEP, PESTEL, business intelligence, underrättelsearbete, Competitive intelligence, SCIP, Kotler, marknadsföringsmix: produkt, pris, plats, påverkan, Starta eget, Ansoffs matris, BCG- eller Boston-matrisen, McKinsey-matrisen, affärsstyrka, branschattraktivitet, Minzbergs konfigurationer, företagets organisation, konkurrentanalysen, marknadsföring på internet, Webbanalys, Affärsplan Innehåll, Konverterings Optimering, SEO webbsida, Hur man analyserar konkurrenter Optimera din närvaro på marknaden, SEO teknik. konkurrensklimatet, PORTERS MARKNADSKRAFTER, Potentiella etablerare, Konkurrenter, Teknologiska faktorer, INTEGRERAD MODELL FÖR MARKNADSANALYS, AKTÖRSTEORI OCH KONKURRENSKLIMAT, Revolutionärt konkurrensklimat, Rivaliserande konkurrensklimat, Samexisterande konkurrensklimat, Evolutionärt konkurrensklimat, Förändringar i konkurrensklimaten, MIO MÖBLER, IKEA, IKEA analys, marketing.

"Konkurrens är ett begrepp som debatteras och diskuteras flitigt. Men trots detta så är det enligt Vickers inte helt klarlagt varför konkurrens är bra och hur det egentligen fungerar. (*2) Anderson menar att den allmänna uppfattningen rörande konkurrens kan hänföras till den neoklassiska teorin. Marknadsförlopp och företagsbeteenden beskrivs i denna teori med hjälp av ett system som fungerar mekaniskt. Anderson har invändningar mot den neoklassiskateorins synsätt rörande uppbyggnaden av marknader, beteenden och konkurrens. För det första är marknader system som sällan är i balans. De förändras kontinuerligt av krafter som t.ex.har social, teknisk eller demografisk natur, men troligen i huvudsak genom medvetenpåverkan från aktörerna. Kraften som skapar marknadsagerandet alstras av konkurrensen mellan aktörerna på marknaden. (*3)"
URL: (*2,*3) Se uppsatsen om Konkurrensanalys som citatet är hämtat ifrån

"Porters femkraftsmodell. Anderson menar att konkurrens också är en aktivitet som är förenad med risk och resultatet avden är osäkert. För att reducera risken och förbättra förutsättningarna på marknaden är det viktigt för företagen att känna till vad som påverkar konkurrensintensiteten.4 Ett hjälpmedelför att analysera detta är Michael Porters femkraftsmodell.5 Den konstruerades från börjansom ett ramverk att analysera en hel bransch eller industri, men har också kommit att användas som ett mer praktiskt verktyg för att analysera en viss marknad eller ett speciellt företags situation. Vi har valt att använda modellen med hjälp av information från intervjuer för att analysera möbelhandeln i Luleå. Ursprungligen var modellen tänkt att användas i ett mer strukturellt och kvantitativt analysarbete genom att inhämta underliggande statistik för de olika krafter som verkar i modellen och bedöma hur starka dessa krafter blir. Vi har istället valt att använda den empiriska information vi får genom intervjuerna för att tolka hur stora dessa krafter blir. Detta gör att det blir en mer subjektiv bedömning av situationen än en rent kvantitativ datainsamling. Men eftersom det är företagarnas upplevelse av situationen som vi vill analysera anser vi att deras åsikter kan ge en minst lika bra bild av konkurrensmiljön i Luleå med avseende på det syfte vi har med uppsatsen. En del av intervjufrågorna i vår empiriska undersökning är speciellt konstruerade för att samla in företagarnas syn på sin situation indelade enligt modellens fem områden. På så sätt förväntar vi oss kunna samanställa modellen utan att kvantitativa data måste samlas in." URL: Porters Berömda 5-kraftsmodell


Figur av en modell för Marknadsanalys framtagen av Fredrik Åkerström - läs mer på mr-eurodisco.com

KONKURRENSANALYS - Läs mer om Konkurrensteorier - Konkurrensmodeller - Verktyg för Marknadsanalys - Konkurrensintensitet - KONKURRENSANALYSEN Analys av en marknad och dess konkurrensintensitet


KONKURRENSANALYS


GO BACK TO MR EURODISCO HOMEPAGE